udělený podle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob

 1. Vyplněním a odesláním formuláře k vyjádření podpory pro „Otevřený dopis Ministerstvu financí ČR ve věci návrhu na zrušení nebo výrazného omezení daňového zvýhodnění volnočasových benefitů“ (dále jen „dopis“), na webových stránkách www.zachranmebenefity.cz uděluji souhlas Unii zaměstnavatelských svazů, se sídlem Na Pankráci 322/26, Praha 4, 140 00, IČ 22718729 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto mé osobní údaje:
  • Jméno a příjmení
  • Obec pobytu
  • E-mailová adresa
 1. Účelem zpracování osobních údajů vyjmenovaných v bodu 1. (dále jen „osobní údaje“) je výhradně evidence signatářů/podporovatelů dopisu.
 2. Osobní údaje bude zpracovávat výhradně správce a nebude je poskytovat třetím osobám.
 3. Osobní údaje budou správcem zpracovávány a uchovávány po dobu 12 měsíců od udělení tohoto souhlasu. Po uplynutí doby 12 měsíců ode dne udělení tohoto souhlasu Správce osobní údaje vymaže, a to i ze zálohovaného uložiště.
 4. Dle článku 13 odst. 2 písm. c) GDPR máte právo vzít svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět. Můžete tak učinit elektronicky zasláním e-mailu na adresu info@uzs.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla správce Na Pankráci 322/26, Praha 4, 140 00. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 5. Vaším právem dle GDPR je dále:
  • požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, a to dle článku 13 ve spojení s článkem 15, 16, 17 a 18 GDPR
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to dle článku 13 ve spojení s článkem 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů, a to dle článku 13 ve spojení s článkem 20 GDPR
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to dle článku 13 ve spojení s článkem 77 GDPR

V Praze dne 2. 5. 2023

Vít Jásek
Výkonný ředitel
Unie zaměstnavatelských svazů